ข่าวสาร

ทำความสะอาดลานวัด

ทำความสะอาดลานวัด เพื่อเป็นกุศลบุญและประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาในวัด