ข่าวสาร

หลักสูตรการฝึกอบรม บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (TSM)

ระยะเวลาในการฝึกอบรม สำหรับการขึ้นทะเบียน
บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (TSM)

ประเภท ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระยะเวลา เกณฑ์ สอบแก้ตัว
1 บุคคลทั่วไป 18 ชั่วโมง ผ่านที่ 70 % ได้จำนวน 2 ครั้ง
2 จป.วิชาชีพ ≥ 6 ชั่วโมง ผ่านที่ 70 % ได้จำนวน 2 ครั้ง
3 ผู้ที่มีประสบการณ์ 5 ปี ≥ 6 ชั่วโมง ผ่านที่ 70 % ได้จำนวน 2 ครั้ง
4 ผู้ขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน ≥ 3 ชั่วโมง ผ่านที่ 70 % ได้จำนวน 2 ครั้ง

การขึ้นทะเบียนเป็น บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก โดยผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ให้มีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ สำหรับผู้ที่ต้องการขดต่ออายุการขึ้นทะเบียน ให้ยื่นคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนพร้อมหลักฐานการผ่านการฝึกอบรม ในประเภทที่ 4 ตามตารางข้างต้น ก่อนการสิ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน