ข่าวสาร

ป้ายและฉลากสินค้าอันตราย

สินค้าอันตรายตามข้อแนะนำของสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย (UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods) ได้ถูกจัดแบ่งไว้ 9 ประเภท ซึ่งเป็นประเภทหลัก แต่สำหรับสินค้าอันตรายบางประเภทอาจมีการแบ่งประเภทย่อยได้ โดยสินค้าอันตรายแต่ละประเภทนั้นจะมีอันตรายที่แตกต่างกัน โดยเราสามารถจำแนกประเภทของสินค้าอันตรายประเภทต่างๆได้จาก ป้ายแสดงความเป็นอันตรายของสินค้าอันตราย และ ฉลากแสดงความเป็นอันตรายของสินค้าอันตราย ซึ่งทั้งป้ายและฉลากของสินค้าอันตรายนั้นจะมีองค์ประกอบดังนี้....

  1. สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย (อยู่บริเวณด้านบนของป้ายและฉลาก)
  2. หมายเลขกำกับความเป็นอันตราย (อยู่บริเวณด้านล่างของป้ายและฉลาก)
  3. สีแสดงความเป็นอันตราย (บนพื้นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทำมุม 45 องศา)

สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย หมายเลขกำกับความเป็นอันตราย และสีแสดงความเป็นอันตราย ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ในส่วนของป้ายแสดงความเป็นอันตรายของสินค้าอันตราย และ ฉลากแสดงความเป็นอันตรายของสินค้าอันตราย จะมีองค์ประกอบที่เหมือนกันทุกประการ โดยจะแตกต่างกันเพียงแค่ ขนาด และ รูปแบบของการใช้งานเท่านั้น โดยจะขออธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้.....

  • ป้ายแสดงความเป็นอันตรายของสินค้าอันตราย : มีขนาดไม่ต่ำกว่า 25 x 25 เซนติเมตร
  • ฉลากแสดงความเป็นอันตรายของสินค้าอันตราย : มีขนาดไม่ต่ำกว่า 10 x 10 เซนติเมตร
    (หากขนาดของหีบห่อเล็กกว่าขนาดฉลากขางต้น อาจลดขนาดของฉลากลงได้ โดยมีเงื่อนไขว่าจะยังคงต้องสามารถมองเห็นฉลากดังกลาวได้อย่างชัดเจน)

รูปแบบการใช้งาน ป้ายแสดงความเป็นอันตรายของสินค้าอันตราย :
ใช้สำหรับการติดตั้งที่ หน่วยขนส่ง และ ภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ ที่ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าอันตราย

รูปแบบการใช้งาน ฉลากแสดงความเป็นอันตรายของสินค้าอันตราย :
ใช้สำหรับการติดแสดงที่บริเวณตัวบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อ ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าอันตรายสำหรับการขนส่ง