ข่าวสาร

หน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง

ตามกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 ซึ่งได้มีแก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ได้มีการกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ต้องจัดให้มีบุคลากรจัดการดานความปลอดภัยในการขนส่ง ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติและผ่านการฝึกอบรม ตามหลักสูตร ระยะเวลา และมีหน้าที่ตามที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

โดยหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งตามกฎกระทรวงฯ แบ่งออกเป็นทั้งสิ้น 5 ด้าน ดังนี้....

ด้านที่ 1 : การจัดการตัวรถ ได้แก่ การจัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษารถขนส่ง
การตรวจความพร้อมของรถและอุปกรณ์ส่วนควบ
การตรวจอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการบรรทุกคน
โดยสาร และการบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของ รวมถึงการขนส่งสินค้าอันตราย
ซึ่งต้องจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยตามความอันตรายเฉพาะ
โดยอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยประจำรถขนส่งจะต้องมีคุณสมบัติ ขนาด และจำนวน
ตามประกาศกรมการขนส่งทางบกที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้อุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และสามารถที่จะตอบสนองต่อการใช้งานใน
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินได้

ด้านที่ 2 : การจัดการผู้ประจำรถ ได้แก่
การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานขับรถและผู้ประจำรถ
การจัดทำแผนการทำงานของพนักงานขับรถ
การจัดทำแผนการอบรมของพนักงานขับรถและผู้ประจำรถ
การจัดทำแผนการตรวจสุขภาพของพนักงานขับรถและผู้ประจำรถ
การตรวจหาระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถและผู้ประจำรถ
การสุ่มตรวจสารเสพติดในร่างกายของพนักงานขับรถและผู้ประจำรถ
และการตรวจความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจของพนักงานขับรถก่อนออกเดินทางในทุกๆเที่ยว

ด้านที่ 3 : การจัดการการเดินรถ ได้แก่ การสำรวจเส้นทางการขนส่ง การจัดทำแผนการเดินทาง
การตรวจสอบและจัดการการใช้ความเร็วของรถขนส่ง
การตรวจสอบสถานการณ์ระหว่างการเดินทาง และการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินการขนส่ง

ด้านที่ 4 : การจัดการการบรรทุกและการโดยสาร ได้แก่
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถและผู้ประจำรถ และ
การตรวจสอบความปลอดภัยในการบรรทุกคนโดยสาร และการบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของ

ด้านที่ 5 : การควบคุมกำกับดูแล ได้แก่ การจัดทำแผนรับมือกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน
การบริหารจัดการและติดต่อประสานงานกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน
รวมถึงการจัดทำรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ การวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
การดำเนินการหามาตรการการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
การวิเคราะห์และประเมินผลการจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง

บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมการขนส่งทางบ กทุกท่าน นอกจากต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎกระทรวงฯ ข้างต้นอย่างเคร่งครัดแล้ว ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ หรือดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด อีกด้วย