ข่าวสาร

ระบบเอกสารที่ต้องมีไว้ประจำรถขนส่งสินค้าอันตราย

ในกระบวนการขนส่งสินค้าอันตรายเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลักหลายส่วน ได้แก่ สินค้าอันตรายและระบบการบรรจุ คุณสมบัติของพนักงานขับรถ คุณสมบัติของรถ ข้อปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินสำหรับพนักงานขับรถ การยืนยันตัวตนของพนักงานขับรถสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัย ที่ต้องยืนยันว่าการขนส่งสินค้าอันตรายดังกล่าวมีความปลอดภัยในทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นกฎหมายควบคุมการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนจึงได้กำหนดให้รถขนส่งสินค้าอันตรายต้อง มีเอกสารต่าง ๆ ไว้ประจำรถดังต่อไปนี้

 1. เอกสารกำกับการขนส่ง และอาจรวมถึงหนังสือรับรองการบรรจุลงตู้คอนเทนเนอร์ (หากขนส่งต่อด้วย ทางทะเล)
 2. ข้อแนะนําเป็นลายลักษณ์อักษร / กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 3. บัตรประจําตัวประชาชน หรือใบขับขี่ที่มีรูปถ่ายประกอบ
 4. เอกสารรับรองการให้ความเห็นชอบรถ
 5. หนังสือรับรองการฝึกอบรมพนักงานขับรถตาม ADR

เอกสารกำกับการขนส่ง
ผู้ส่งสินค้าอันตรายมีหน้าที่เป็นผู้ออกเอกสารกำกับการขนส่ง และส่งมอบให้กับผู้ขนส่ง โดยให้รายละเอียดของชื่อและที่อยู่ของทั้งผู้ส่ง ผู้รับ และผู้ขนส่ง และให้ข้อมูลที่สำคัญคือรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าอันตรายที่ขนส่งมากับหน่วยขนส่ง ปริมาณและลักษณะหรือรูปแบบการบรรจุ

โดยสามารถแสดงตัวอย่างการใส่ข้อมูลสินค้าอันตรายได้ดังต่อไปนี้

 • จำนวนและชนิดของหีบห่อหรือการบรรจุ เช่น ถังเหล็ก 30 ถัง x 200 ลิตร
 • ปริมาณ เป็นมวลหรือปริมาตรสำหรับสินค้าอันตรายแต่ละหมายเลขสหประชาชาติ
 • หมายเลขสหประชาชาติ
 • ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง
 • หมายเลขฉลาก (รวมถึงความเสี่ยงรอง)
 • กลุ่มการบรรจุ
 • รหัสการขับรถผ่านอุโมงค์ (ไม่ต้องใส่ข้อมูลนี้หากเส้นทางที่ขนส่งไม่มีการขับผ่านอุโมงค์) เช่น UN 1203 Gasoline, 3, II, (D/E)

พนักงานขับรถต้องมั่นใจว่ารายละเอียดของสินค้าอันตรายในเอกสารกำกับการขนส่งตรงกับสินค้าอั นตรายที่บรรทุกบนหน่วยขนส่ง และมีประโยชน์ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่หน่วยกู้ภัยสามารถใช้ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกตรวจเอกสารประจำรถในระหว่างการขนส่ง ผู้ส่งสินค้าอันตรายและผู้ขนส่งต้องทำสำเนาเอกสารนี้และเก็บไว้ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน ในกรณีการบรรทุกสินค้าอันตรายในตู้คอนเทนเนอร์และส่งต่อทางทะเลต้องมีหนังสือรับรองการบร รจุลงตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งจะอยู่ในเอกสารเดียวกันกับเอกสารกำกับการขนส่ง

ข้อแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษร / กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ข้อแนะนําเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นข้อมูลที่ผู้ประกอบการขนส่งเป็นผู้จัดหาเอกสารนี้และมอบให้แก่ พนักงานขับรถ เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเป็นเอกสารขนาด A-4 มีข้อมูลทั้งหมด 4 หน้า ก่อนการขนส่งสินค้าอันตรายทุกเที่ยว พนักงานขับรถต้องศึกษาข้อมูลจากเอกสารนี้ทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงและข้อปฏิบัติสำหรั บสินค้าอันตรายที่ขนส่งและในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ดังนั้น ภาษาที่ใช้สำหรับเอกสารฉบับนี้ต้องเป็นภาษาที่พนักงานขับรถสามารถเข้าใจได้ โดยข้อมูลในแต่ละหน้าประกอบด้วย ข้อปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ฉลากและแผ่นป้ายแสดงความเป็นอันตราย เครื่องหมาย ลักษณะความเป็นอันตราย อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็น เมื่อมีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน

หนังสือรับรองการฝึกอบรมพนักงานขับรถ
หนังสือรับรองการฝึกอบรมพนักงานขับรถเป็นเครื่องยืนยันว่าพนักงานขับรถมีคุณสมบัติและความรู้ ที่เหมาะสมในการขับรถขนส่งสินค้าอันตรายที่กำลังบรรทุกได้อย่างปลอดภัยตามหลักสูตรที่ถือหนัง สือรับรองอยู่และทราบถึงขั้นตอนปฏิบัติที่เหมาะสมกับสถานะการณ์ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานขับรถขนส่งสินค้าอันตรายตามข้อกําหนดของ ADR

บัตรประจําตัวประชาชน หรือใบขับขี่ที่มีรูปถ่ายประกอบ
ตามข้อกําหนดของ ADR ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พนักงานขับรถต้องแสดงเอกสารภาพแสดงตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น

หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบรถ
หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบรถเป็นมาตรการยืนยันว่ารถได้มีการสร้าง ตรวจสอบและให้ความ เห็นชอบเป็นไปตามข้อกำหนดซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในภาคที่ 9 ของ ADR รวมทั้งแท็งก์ที่ใช้ ในกรณีเป็นรถ แท็งก์ต้องเหมาะสมกับวัตถุอันตรายที่ขนส่งด้วย โดยหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบรถใช้กับรถที่ขนส่งวัตถุอันตรายในรูปแบบแท็งก์และในรูป หีบห่อ สำหรับวัตถุระเบิดเท่านั้น