ข่าวสาร

การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล

ผู้ขับรถเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งมักเกิดขึ้นจากความบกพร่องในการขับขี่ของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจมีรากของสาเหตุที่แท้จริงมาจาก พฤติกรรมการขับขี่ การขาดประสบการณ์ การขาดซึ่งระเบียบวินัย แนวคิด ทัศนคติ การดำเนินชีวิตหลังการปฏิบัติงาน การดื่มสุรา การติดการพนัน ความกดดันภายในครอบครัวได้ ดังนั้นในฐานะบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง หรือที่เราคุ้นชินกับคำว่า TSM (Transport Safety Manager) ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการ ควบคุม กำกับดูแล เรื่องความปลอดภัยในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง ดังนั้น วันนี้ทาง NET จะพามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล

ภารกิจและหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง ในการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล มีความสำคัญต่อผู้ประกอบการขนส่งอย่างมาก โดยจะต้องทำการวางแผนและจัดการพนักงานขับรถให้ปฏิบัติงานขับรถขนส่งเป็นไปตามที่กฎ หมายกำหนด

โดยมั่นใจได้ว่าพนักงานขับรถมีความรู้และทักษะการขับรถเพียงพอที่จะขับรถได้อย่างปลอดภัย รู้หน้าที่และความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติงาน มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อการขับรถ มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจมีสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน มีความตั้งใจในการขับรถเป็นอาชีพ และในการขนส่งแต่ละเที่ยว บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งจะต้องบริหารจัดการแผนการทำงานของพนักงา นขับรถที่สามารถมั่นใจได้ว่าได้พนักงานขับรถได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ ชั่วโมงการขับรถต่อเนื่องไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่เกิดความเมื่อยล้าขณะขับรถ ไม่มีแอลกอฮอล์ในร่างกายและไม่มีการใช้ยาที่มีผลต่อสมรรถนะการขับรถ ดังนั้นการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมารับหน้าที่เป็นพนักงานขับรถจึงเป็นเรื่องพื้นฐานในการ คัดกรอง โดยมีกรอบแนวคิดในการกำหนดคุณสมบัติดังนี้

 • คุณสมบัติ : ได้รับใบอนุญาตขับรถตามประเภท
 • ทักษะและประสบการณ์ : เคยขับขี่ยานพาหนะประเภทเดียวกันนี้มากกว่า 2 ปี
  มีทักษะการขับขี่ที่ปลอดภัย มีความรู้เรื่องเส้นทาง
  มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับยานพาหนะ
 • ประวัติการขับขี่ : มีประวัติการขับขี่ที่ดีและสามารถตรวจสอบได้ ไม่มีประวัติอุบัติเหตุที่รุนแรง และมีประวัติในการขับขี่ยานพาหนะที่หลากหลาย รวบถึงการมีประวัติการใช้เส้นทางในขับขี่ที่มีความหลากหลาย
  (โดยเฉพาะ การขึ้นเขา - ลงเขา)
 • ลักษณะส่วนบุคคล : สุภาพ/มีไมตรีจิต มีความอ่อนน้อม ทั้งคำพูด และ กริยา เป็นที่เคารพนับถือของเพื่อนร่วมงาน มีการวางตัวที่เหมาะสม ดูเป็นผู้ใหญ่ เพื่อนร่วมงานให้การยอมรับ มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ และ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ชอบการทำงานที่มีการระบุกฎเกณฑ์ชัดเจน ชอบงานประจำ ชอบความมั่นคง ไม่ชอบเป็นนักเสี่ยง รักการขับรถ รักการเดินทาง และมีการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ดี แสดงทัศนคติรับผิดชอบต่อความปลอดภัย ชอบการทำงานเป็นทีมแต่ก็สามารถทำงานตามลำพังได้ เชื่อมั่นในตนเองและมีระเบียบวินัย
 • ภาพพจน์ส่วนบุคคล : การแสดงออกถึงพฤติกรรมส่วนตัวที่เหมาะสม เช่น การพูดจา การสื่อสาร มีความรู้เกี่ยวกับองค์กร พอสมควร เช่น ประเภทรถ ลักษณะงานการบริการและมีบุคลิกไม่ก้าวร้าวโดยธรรมชาติ
 • สภาพแวดล้อมของบุคคล : บ้านอยู่ไม่ห่างไกลจากที่ทำงานมากนัก มีความผูกพันกับพื้นที่หรือเป็นคนพื้นที่ พึ่งพอใจในรายได้ที่บริษัทฯเสนอให้ และ สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ มีความคาดหวังที่เหมาะสมในตนเองและองค์กร
 • สิ่งจูงใจ : ต้องการการจ้างงานระยะยาวที่มั่นคง ต้องการที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและไม่มีอุบัติเหตุ ต้องการความมั่นคงในชีวิต มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม
 • สุขภาพและความสมบูรณ์ของร่างกาย : สุขภาพร่างการแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ประสาทสัมผัสดี ไม่บกพร่อง ไม่ค่อยมีประวัติการเจ็บป่วย ไม่มีข้อจำกัดด้านสุขภาพ
 • ระดับการศึกษา : สามารถเขียนและอ่านได้ มีทักษะทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • ความสามารถในการรับรู้ : เข้าใจข้อกำหนดของงาน เข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อกำหนดต่าง ๆ ได้ดี มีการสื่อสารที่เหมาะสม มีเหตุผล และสื่อสารได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สามารถที่จะอธิบายความคิดเห็นและตอบสนองอย่างชัดเจน