นโยบายองค์กร

  1. คู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of conduct)
  2. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT security policy)
  3. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (Privacy policy)
  4. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-corruption policy)
  5. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (Environment health and safety policy)
  6. นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human rights policy)