ลิงค์

กรมธุรกิจพลังงาน
Department of energy business
http://www.doeb.go.th

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company limited
http://www.pttplc.com

กระทรวงอุตสาหกรรม
Ministry of industry
http://www.industry.go.th

สำนักเทคโนโลยี ความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Safety Technology Bureau , Department of industrial works
http://php.diw.go.th/safety

กรมเชื้อเพลิงพลังงาน
Department of Mineral Fuels
http://www.dmf.go.th

กระทรวงพลังาน
Ministry of Energy
http://www.energy.go.th

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Department of industrial works
http://www.diw.go.th