ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม
"ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว"
รุ่นที่ 92

กลับหน้ากิจกรรม