ข้อมูลหลักสูตร
ผู้เข้าร่วมอบรม
 
 
 
ผู้ประสานงาน
ชื่อ และ ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ
สำนักงาน
สาขาที่

เอกสารสำหรับยื่นในการอบรมเพื่อขอทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  2. สําเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาวุฒิการศึกษา (หรือไม่มีสามารถ ใช้หนังสือรับรองประสบการณ์ การทำงานด้านไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี) 
    *** หนังสือรับรอง 1 ปี ท่านสามารถใช้ยื่นในการทดสอบได้ แต่ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ 
    ต้องการประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 4 ปี เพื่อใช้แทนวุฒิการศึกษา
  4. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี)

การแต่งกาย ขอความร่วมมือให้ผู้อบรมสวมชุดสำหรับพร้อมทำงานในงานไฟฟ้า

การสำรองที่นั่ง กรอกใบสมัครแล้วส่งมาที่ 0 2583 6389 หรือ training@netenergy-tech.com

การตอบรับ บริษัทจะยืนยันหลังจากได้รับการสมัครภายใน 2  วันทำการ หากท่านไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ กรุณาติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบข้อมูล

การชําระเงิน โอนเข้าบัญชีบริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนการฝึกอบรม 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี บจก.เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค 
ธนาคารไทยพาณิชย์สาขา บิ๊กซีแจ้งวัฒนะ 2 เลขที่บัญชี 3762105314
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนแจ้งวัฒนะ 2 เลขที่บัญชี 4702469991
ธนาคารกรุงเทพ สาขา ห้าแยกปากเกร็ด เลขที่บัญชี 2074170842

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาให้บริษัท ตามเบอร์แฟกซ์หรืออีเมล์ที่ระบุข้างต้น

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการฝึกอบรม หากมีความจําเป็น สามารถเปลี่ยนรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมได้