ข้อมูลหลักสูตร
ผู้เข้าร่วมอบรม
 
 
 
ผู้ประสานงาน
ชื่อ และ ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ
สำนักงาน
สาขาที่

เอกสารสำหรับยื่นในการอบรม

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เข้ารับกํารฝึกอบรมจำนวน 1 ชุด
  2. หนังสือรับรองการเป็นลูกจ้างระดับหน้าหน้างานหรือระดับบริหารจากนายจ้าง

หากพบว่าผู้เข้าฝึกอบรมไม่มีหลักฐานดังข้างต้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การออกหนังสือรับรองการฝึกอบรมให้ แม้ว่าจะสอบผ่านภาคทฤษฎี

การสำรองที่นั่ง 
กรอกใบสมัครแล้วส่งมาที่ 0 2583 6389 หรือ training@netenergy-tech.com

การตอบรับ 
บริษัทจะยืนยันหลังจากได้รับการสมัครภายใน 2  วันทำการ หากท่านไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ กรุณาติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบข้อมูล

การชําระเงิน 
โอนเข้าบัญชีบริษัทฯ ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ก่อนการฝึกอมรม ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการฝึกอบรม หากมีความจำเป็น สามารถเปลี่ยนรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมได้

ท่านทราบข่าวการฝึกอบรมจาก (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)