ข่าวสาร

คุณสมบัติของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง

บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้...

  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
  3. ไม่เคยถูกยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง
    เว้นแต่ได้ถูกยกเลิกการขึ้นทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ถูกยกเลิกการขึ้นทะเบียนครั้งหลังสุด

ผู้ที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง ต้องเข้ารับ   การฝึกอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กำหนด โดยต้องผ่านการทดสอบความรู้ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด  ซึ่งต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ  70  ขึ้นไป  จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ

กรณีไม่ผ่านการทดสอบความรู้  ให้ทดสอบแก้ตัวได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง  ภายใน 90 วัน  โดยนับตั้งแต่วันที่ไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก  หากยังไม่สามารถผ่านการทดสอบได้อีก  ให้เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบใหม่ตามกระบวนการต่อไป