ข่าวสาร

โครงสร้างของ ADR

ADR แบ่งออกเป็น 9 ภาค ภายใต้ 2 ภาคผนวก ดังนี้

ภาคผนวก A ประกอบด้วยภาคที่ 1 ถึงภาคที่ 7

 • ภาคที่ 1 : ข้อกำหนดทั่วไป
 • ภาคที่ 2 : การจำแนกประเภทสินค้าอันตราย
 • ภาคที่ 3 : บัญชีรายชื่อสินค้าอันตราย
 • ภาคที่ 4 : ข้อกำหนดในการบรรจุและการใช้แท็งก์
 • ภาคที่ 5 : ขั้นตอนการนำส่งสินค้าอันตราย
 • ภาคที่ 6 : ข้อกำหนดสำหรับการสร้างและการทดสอบบรรจุภัณฑ์
  บรรจุภัณฑ์แบบ IBC บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ แท็งก์ และคอนเทนเนอร์แบบเทกอง
 • ภาคที่ 7 : ข้อกำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขของการขนส่ง การบรรทุก การขนถ่ายและการขนย้าย

ภาคผนวก B ประกอบด้วย ภาคที่ 8 และ 9

 • ภาคที่ 8 : ข้อกำหนดเกี่ยวกับพนักงานประจำรถ อุปกรณ์
  การปฏิบัติงานและระบบเอกสาร
 • ภาคที่ 9 : ข้อกำหนดเกี่ยวกับการสร้างและการให้ความเห็นชอบรถ