ข่าวสาร

อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยสำหรับการขนส่งสินค้าอันตราย

สินค้าอันตรายนั้น สามารถทำการขนส่งผ่านช่องทางต่างๆได้หลากหลายช่องทาง ไม่วาจะเป็น การขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน การขนส่งสินค้าอันตรายทางราง การขนส่งสินค้าอันตรายทางน้ำหรือทางทะเล และการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ ซึ่งการขนส่งผ่านช่องทางต่างๆนั้น จะมีข้อกำหนดในการขนส่งที่เฉพาะเจาะจงและมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป แต่ยังคงยึดแกนกลางจากข้อนำแนะในการขนส่งสินค้าอันตรายโดยสหประชาชาติ หรือ UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods อย่างเคร่งครัด

ตามข้อตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนน หรือ Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) ได้มีการกำหนดเรื่อง อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าอันตรายไว้ดังนี้

 1. อุปกรณ์ความปลอดภัย (พื้นฐาน) : อุปกรณ์ในหัวข้อนี้กล่าวถึง
  ข้อกำหนดพื้นฐานของ ชนิด และ จำนวน อุปกรณ์ดับเพลิง
  • รถขนส่งสินค้าอันตรายต้องติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง โดยชนิดของถังดับเพลิงต้องเป็นแบบที่สามารถดับไฟ Class A, B และ C เป็นอย่างน้อย
  • รถขนส่งสินค้าอันตรายต้องติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ที่หน่วยขนส่งจำนวน 1 หรือ 2 ถัง ขึ้นอยู่กับปริมาณการขนส่ง โดย รถที่มีน้ำหนักรวมไม่เกิน 3.5 ตัน ต้องมีถังดับเพลิงไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม, รถที่มีน้ำหนักรวมเกินกว่า 3.5 ตัน แต่ไม่เกิน 7.5 ตัน ต้องมีถังดับเพลิงไม่น้อยกว่า 8 กิโลกรัม และ รถที่มีน้ำหนักรวมเกินกว่า 7.5 ตัน ต้องมีถังดับเพลิงไม่น้อยกว่า 12 กิโลกรัม
  • รถขนส่งสินค้าอันตรายที่ขนส่งตามข้อยกเว้นตามกฎ 1,000 แต้ม 1.1.3.6 ของ ADR ต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงขนาด 2 กิโลกรัม จำนวนหนึ่งถังไว้ประจำรถ
 2. อุปกรณ์ความปลอดภัยเบ็ดเตล็ด (อุปกรณ์อื่น ๆ) : อุปกรณ์ในหัวข้อนี้กล่าวถึง
  อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดสำหรับหน่วยขนส่ง, อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลสำหรับพนักงานประจำรถ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเพิ่มไปกับรถขนส่งสำหรับสินค้าอันตรายบางประเภท
  • อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดสำหรับหน่วยขนส่ง ได้แก่
   1) ลิ่มขัดล้อ อย่างน้อยจำนวน 1 ชิ้น
   2) ป้ายเตือนแบบวางตั้งได้เอง อย่างน้อยจำนวน 2 ชิ้น
   3) ขวดฉีดน้ำล้างตา อย่างน้อยจำนวน 1ชิ้น
  • อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลสำหรับพนักงานประจำรถ ประกอบด้วย
   1) เสื้อสะท้อนแสง 1 ตัว
   2) ไฟฉาย 1 กระบอก
   3) ถุงมือ 1 คู่
   4) อุปกรณ์ป้องกันดวงตา เช่น แว่นตานิรภัย 1 อัน
  • อุปกรณ์ที่ต้องนำเพิ่มไปกับรถขนส่งสำหรับสินค้าอันตรายบางประเภท
   โดยสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ขึ้นอยู่กับฉลากของสินค้าอันตรายที่บรรทุก ได้แก่
   1) หากขนส่งสารที่มีฉลากหมายเลข 2.3 และ 6.1 ต้องมี หน้ากากสำหรับสวมใส่ออกจากบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
   2) หากขนส่งสารที่มีฉลากหมายเลข 3, 4.1, 4.3, 8 และ 9 ต้องมี แผ่นปิดท่อระบายน้ำ พลั่ว และถังสำหรับรับรองสารที่รั่วไหล