ข่าวสาร

TSMกับการกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ

ภารกิจและหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง TSM (Transport Safety Manager) ในการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล มีความสำคัญต่อผู้ประกอบการขนส่งอย่างมาก โดยพนักงานขับรถทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดหน้าที่และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง TSM (Transport Safety Manager) จะต้องทำการวางแผนและจัดการพนักงานขับรถให้ปฏิบัติงานขับรถขนส่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งพนักงานขับรถจะต้องรู้หน้าที่และความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งจะต้องมั่นใจได้ว่าพนักงานขับรถได้มีการพักผ่อนอย่างเพียงพอ มีชั่วโมงการขับรถต่อเนื่องไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจนเกิดความเหนื่อยล้าสะสมขณะขับรถ และไม่มีแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดในร่างกาย ดังนั้นการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานขับรถจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยพนักงานขับรถอาจมีหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการขับรถดังนี้

การปฏิบัติงานในการขับรถ :

 • ออกรถตามเวลาที่ได้วางแผนเอาไว้ หรือตามเวลาที่บริษัทกำหนด
 • การปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
 • ใช้ความเร็วตามที่กำหนด
 • การเข้าพักตามจุดจอดที่กำหนดไว้ในแผนการเดินทาง
 • การใช้เส้นทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็น เช่น การปิดถนน น้ำท่วมทางขาด สะพานชำรุด เป็นต้น
 • จอดรถในตำแหน่งที่ถูกต้อง พร้อมดับเครื่องยนต์ดึงเบรกมือ และใช้ลิ่มขัดล้อ ทั้งในจุดเทียบจอดเพื่อ ขึ้น และ ลงสินค้า

การปฏิบัติงานที่ไม่เกี่ยวกับการขับรถ :

 • การบันทึกเวลาเข้าทำงาน และเวลากลับตามนโยบายบริษัทฯ
 • การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ประจำวัน
 • การประชุมสรุปกับหัวหน้างานก่อนเริ่มงาน
 • ตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
 • การตรวจสอบ ชื่อสินค้า จำนวน กับใบสั่งงานก่อนขนถ่ายสินค้า
 • การเฝ้าประจำอยู่ที่รถระหว่างการขนถ่ายสินค้าขึ้นและลงจากรถ
 • การตรวจสอบสินค้าที่บรรทุกกับเอกสารกำกับการขนส่ง
 • การส่งมอบเอกสารเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าให้ลูกค้าก่อนการลงสินค้า
 • การส่งมอบใบรับสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งให้แก่ผู้รับผิดชอบ
 • การทำรายงานการเดินทางขนส่งประจำวัน
 • การตรวจสภาพรถหลังการปฏิบัติงานประจำวัน

โดยบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งจะต้องมั่นใจได้ว่าพนักงานขับรถได้มีการพักผ่อนอย่างเพียงพอ มีชั่วโมงการขับรถและการปฏิบัติงานรวมต่อเนื่องไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนี้

เวลาการขับรถไม่ควรเกินกว่า  8  ชั่วโมง/วัน
ชั่วโมงการทำงานไม่เกินกว่า  12  ชั่วโมง/วัน
ห้ามขับรถติดต่อกันเกินกว่า  4  ชั่วโมงหรือ 300กม.โดยไม่หยุดพัก
เวลาพักระหว่างขับรถ  60  นาที/วัน (2 x 30 นาที/ครั้ง)
เวลาพักผ่อนไม่น้อยกว่า  10  ชั่วโมง/วัน
วันทำงาน  6  วัน/สัปดาห์

พนักงานงานขับรถอาจขับรถเกินกว่า 8 ชั่วโมง/วัน ได้ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากตัวผู้ปฏิบัติงาน อีกไม่เกินวันละ 2 ชั่วโมง (ปฏิบัติงานขับรถสูงสุดได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมง/วัน)