ข่าวสาร

TSM กับการจัดการความเหนื่อยล้าของพนักงานขับรถ

ภารกิจและหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง TSM (Transport Safety Manager) ในการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล มีความสำคัญต่อผู้ประกอบการขนส่งอย่างมาก พนักงานขับรถทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการกับความเหนื่อยล้าอย่างเหมาะสม โดยผู้ประกอบการขนส่งควรกำหนดให้มีการจัดตารางการทำงาน การพักผ่อน และตรวจสุขภาพพนักงานขับรถทุกคนเป็นประจำทุกปี ทั้งการตรวจความพร้อมด้านร่างกายทั่วไป ตรวจวัดสายตา ความดันโลหิต ระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด ตรวจหาโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการขับขี่ หากตรวจพบสัญญาณเตือนหรือพบความไม่ปกติจะได้หาวิธีป้องกันและแก้ไขได้ทันเวลาก่อนที่จะเกิดอาการกำเริบรุนแรง ซึ่งจะส่งผลต่อสมรรถนะการขับรถอันจะเป็นการเพิ่มโอกาสหรือความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะนำมาซึ่งความสูญเสียในหลายด้าน

ความเหนื่อยล้า (Fatigue) : ความเหนื่อยล้าทั้งสภาพทางร่างกายและทางจิตใจของพนักงานขับรถที่มีผลมาจากเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • การปฏิบัติงานเป็นระยะเวลายาวนาน (ระยะเวลาของงาน)
 • เมื่อไม่ได้นอนหลับอย่างเพียงพอ (ขาดการนอนหลับ)
 • กิจกรรมทางกายภาพที่กินเวลายาวนาน
 • ตารางการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นปกติ
 • สภาพร่างกายและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี
 • สิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดอย่างอื่นที่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความเหนื่อยล้า
 • จังหวะหมุนเวียนรอบธรรมชาติของร่างกาย ซึ่งเป็นผลให้การตื่นตัวบุคคลโดยทั่วไปในช่วงเช้าตรู่และเวลาบ่ายลดลง
 • การนอนหลับที่มีกระทบต่อคุณภาพของการนอน ตัวอย่างเช่น ความเจ็บปวดทำให้เกิดโรคเครียด และการหายใจที่ลำบาก
 • สารเสพติด และแอลกอฮอล์

สัญญาณที่บ่งบอกถึงความเหนื่อยล้า : ความเหนื่อยล้าของพนักงานขับรถเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ความเหนื่อยล้าของพนักงานขับรถมีผลต่อการขับขี่รถจะทำให้ประสาทสัมผัสทุกอย่างช้าลง สมองตื้อการตัดสินใจผิดพลาด ใจลอย สมองสั่งการกล้ามเนื้อต่างๆของร่างกายช้าลง เมื่อเกิดเหตุการณ์คับขัน จะทำการแตะเบรกได้ช้ากว่าปกติ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าต่อไปนี้แสดงถึงความความเหนื่อยล้า ของพนักขับรถ

 • หาวบ่อยและต่อเนื่อง
 • ใจลอย ไม่มีสมาธิ
 • รู้สึกหนักหนังตา ลืมตาไม่ขึ้น ตาปรือ มองเห็นภาพไม่ชัด
 • ปฏิกิริยาตอบสนองช้า
 • รู้สึกหงุดหงิด กระวนกระวาย
 • จับหมุนพวงมาลัยน้อยครั้งลง แต่ละครั้งต้องหมุนพวงมาลัยกว้างขึ้นเพื่อควบคุม
 • มองข้ามสัญญาณไฟและป้ายจราจร เลี้ยวผิด
 • รู้สึกว่าควบคุมรถในอยู่ในช่องทางจราจรลำบาก ขับรถส่ายไปมา ออกนอกช่องทางที่ควรจะเป็น
 • เผลอหลับทันทีเมื่อนั่งอยู่นิ่งๆ

การจัดการความเหนื่อยล้า โดย TSM และ ผู้จัดการการขนส่ง : ต้องดูแลเกี่ยวกับความเหนื่อยล้าของพนักงานขับรถโดยการทบทวนตารางการทำงานและความพร้อมต่องานที่ทำ ผู้จัดการการขนส่งควรเปิดโอกาสให้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเหนื่อยล้าแก่พนักงานขับรถทุกคน อย่างน้อยปีละครั้ง

 • ทบทวนตารางงาน และกะการทำงาน เพื่อลดความเหนื่อยล้าที่เกิดจากตารางงาน
 • ทบทวนชั่วโมงทำงาน ว่าเป็นไปตามกำหนดทุกสัปดาห์ ทุกเดือน และจัดการแก้ไขในสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 • ตรวจความพร้อมของร่างกายในการทำงานก่อนการปฏิบัติงานขับรถในทุกๆวัน
 • จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี

การจัดการความเหนื่อยล้า โดย พนักงานขับรถ : การจัดการความเหนื่อยล้าสามารถทำได้ดังต่อไปนี้

 • ใช้ระบบการถ่ายเทอากาศในรถเพื่ออุณหภูมิที่เหมาะสม
 • หยุดพักสั้น ๆ เป็นระยะ ๆ ทุก ๆ 2 ชั่วโมง
 • หยุดพักเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที หลังขับติดต่อกันครบ 4 ชั่วโมง
 • สร้างความตื่นตัว ด้วยการยืดเส้นยืดสาย และคลายกล้ามเนื้อเสมอที่หยุดพัก
 • เดินตรวจสอบรอบรถทุก ๆ ครั้ง เมื่อมีการหยุดพัก
 • พยายามลดความเครียด หรือ ให้ทำเกิดความเครียดน้อยที่สุดระหว่างขับขี่
 • ประเมินความพร้อมของตัวเองตลอดเวลา

การป้องกันความเหนื่อยล้า : การป้องความเหนื่อยล้าสามารถทำได้ดังต่อไปนี้

 • นอนหลับให้เพียงพอ และอย่างมีคุณภาพ
 • อย่าก่อให้เกิดหนี้สินในการนอน
 • พยายามจัดการ และการทานยาต่างๆให้น้อยที่สุด (หากป่วยให้ลาพักงาน)
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยาประเภทอื่น ๆ รวมถึงสารเสพติดและของมึนเมา
 • ดูแล และรักษาสุขภาพ รวมถึงความพร้อมของตัวเองให้ดี
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ตรวจสอบสภาพร่างกายให้แน่ใจว่ามีสภาพร่างกายสมบูรณ์ตามข้อกำหนดทางด้านการแพทย์ และไม่มีอาการอื่น ๆ
 • ที่มีผลกระทบกับการนอน

หากบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง TSM (Transport Safety Manager) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงานขับรถ ให้ความสำคัญต่อเรื่อง การจัดการความเหนื่อยล้าอย่างจริงจัง โดยมีการวางนโยบายรวมถึงกำหนดมาตรการในการดำเนินการตามข้อกำหนดบนพื้นฐานของความปลอดภัย เราจะสามารถช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอันมีผลมาจากความเหนื่อยล้าได้อย่างแน่นอน