ข่าวสาร

พร้อมเปิดรับสมัครแล้ว.... หลักสูตรการฝึกอบรม บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง TSM (Transport Safety Manager)

บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมของกรมการขนส่งทางบกแห่ง แรกของประเทศ ที่สามารถจัดการฝึกอบรมในหลักสูตร บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง TSM (Transport Safety Manager) โดยผู้ประกอบการขนส่งและบุคลากรในสังกัด รวมถึงบุคคลที่มีความสนใจในสายงานด้านการควบคุมกำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการขน ส่งทางถนน สามารถ เริ่มลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยมีเงื่อนไขการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและเกณฑ์การทดสอบดังนี้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
ผู้ที่จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
  3. ไม่เคยถูกยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยใน การขนส่งเว้นแต่ได้ถูกยกเลิกการขึ้นทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ถูกยกเลิกการขึ้นทะเบียนครั้งหลังสุด

ผู้ที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง ต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กำหนด โดยต้องผ่านการทดสอบความรู้ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ กรณีไม่ผ่านการทดสอบ ให้ทดสอบแก้ตัวได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง ภายใน 90 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่ไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก หากยังไม่สามารถผ่านการทดสอบได้อีก ให้เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบใหม่ตามกระบวนการต่อไป

ระยะเวลาในการฝึกอบรม : หลักสูตรบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง มีการเปิดโอกาสให้แก่บุคคลซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดการด้านการขนส่ง 5 ปีขึ้นไป, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับวิชาชีพ และบุคคลทั่วไป สามารถเลือกสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ ดังนี้

หลักสูตร : บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (TSM)

การขึ้นทะเบียนเป็น บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก โดยผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ให้มีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ สำหรับผู้ที่ต้องการขดต่ออายุการขึ้นทะเบียน ให้ยื่นคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนพร้อมหลักฐานการผ่านการฝึกอบรม ในประเภทที่ 4 ตามตารางข้างต้น ก่อนการสิ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน

คำถามที่พบบ่อย :

  • TSM คือ จป.ขนส่ง ใช่หรือไม่ ? ตอบ: ไม่ใช่ นะครับ!!!
  • มี จป.อยู่แล้วไม่ต้องมี TSM จริงมั้ย ? ตอบ: ไม่จริงนะครับ!!! แต่ จป.ทุกระดับสามารถเข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบ ตามประกาศกรมฯ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง TSM ได้ครับผม
  • TSM 1 คน ดูแลรถได้ไม่เกินกี่คัน ? ตอบ: TSM 1 คน สามารถดูแลรถขนส่งในสถานประกอบการเดียวกันได้อย่างไม่จำกัดจำนวนครับผม แต่จะเป็นการจำกัดสายการเดินรถและจำนวนหน่วยงานที่ TSM นั้นรับผิดชอบ แต่ในขณะเดียวกันหากนายทะเบียนพิจารณาว่ามีการใช้ TSM ร่วมกัน ในจำนวนที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำสั่งให้ ผู้ประกอบการดำเนินการปรับแก้จำนวน TSM ต่อไป
  • ผู้ที่ไม่ได้มีวุฒิ จป. สามารถปฏิบัติหน้าที่ TSM ได้มั้ย ? ตอบ: ได้ครับ บุคลากรด้านความปลอดภัยในการขนส่ง หรือ TSM นั้น อาจมีที่มาได้จากบุคลากรเดิมภายในองค์กรที่ประกอบกิจการขนส่งอยู่ก่อนแล้ว หรืออาจเป็นบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามประกาศกรมฯ และได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร รวมถึงผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ โดยมีหน้าที่ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
  • บริษัทขนส่งแบบเรา ต้องมี TSM หรือไม่ ? ตอบ: ทุกท่านสามารถตรวจสอบตามประเภท ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และกรอบระยะเวลา ดังนี้