หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๓ กำหนดให้นายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้ลูกจ้างมีคุณสมบัติ เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร ทั้งนี้หลักสูตร การฝึกอบรม คุณสมบัติของวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมของนายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

วัน เดือน ปี
จังหวัด
สถานที่
วัน เดือน ปี
จังหวัด /สถานที่
15-19 ก.ค. 2567
นนทบุรี
ศูนย์ฝึกอบรมเนเชอรัลฯ
15-19 ก.ค. 2567
ศูนย์ฝึกอบรมเนเชอรัลฯ | นนทบุรี

หัวข้อการเรียน

  • หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
  • หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • หมวดวิชาที่ 3 การประเมินอันตรายจากการทำงาน
  • หมวดวิชาที่ 4 การตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วยจากการทำงาน และการปรับปรุงสภาพการทำงาน
  • หมวดวิชาที่ 5 การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทำงาน
  • หมวดวิชาที่ 6 การฝึกปฏิบัติ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม /กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานที่ได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

เอกสารประกอบการสมัคร (ลงนามสำเนาถูกต้องทุกใบ)
1. ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ลงนามโดยนายจ้าง และประทับตราบริษัทฯ
2. เลขประจำตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง
*หากคุณสมบัติของผู้เข้าอบรมไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ข้างต้น ขอ สงวนสิทธิการเข้าอบรมและออกวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม

ระยะเวลาฝึกอบรม
5 วัน (30 ชั่วโมง)

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล
ทดสอบก่อน – หลังการอบรม /ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 %

สิ่งที่ได้รับหลังจากการฝึกอบรม
วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม

หมายเหตุ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่การจัดฝึกอบรมฯตามความเหมาะสม
- หากต้องการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ประสานงานฝึกอบรม ได้ที่
call center 0 2582 2111