หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรขั้นพื้นฐาน

วัน เดือน ปี
จังหวัด
สถานที่
วัน เดือน ปี
จังหวัด /สถานที่
14 มี.ค. 2566
นนทบุรี
ศูนย์ฝึก NET
14 มี.ค. 2566
ศูนย์ฝึก NET | นนทบุรี

กำหนดการฝึกอบรม “หลักสูตรขั้นพื้นฐาน สำหรับการขับรถส่งวัตถุอันตราย”
ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก
(ระยะเวลาจัดอบรม 1.5 วัน)

วันแรก

07.00 – 17.00 น.

ลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม
1. ข้อกำหนดทั่วไป/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. คุณสมบัติและความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย
3. ระบบเอกสารการขนส่ง
4. รถ ชนิดการขนส่ง ระบบการบรรจุวัตถุอันตราย และอุปกรณ์ประจำรถ
5. การทำเครื่องหมาย ติดฉลาก ติดป้าย และแผ่นป้ายสีส้ม
6. การปฏิบัติการขนส่งวัตถุอันตราย
7. หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย
8. มาตรการและข้อปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน

วันที่สอง

07.00 – 12.00 น.

ลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม
- การปฏิบัติการขนส่งวัตถุอันตราย
- มาตรการและข้อปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน
- รับใบรับรองกรณีเข้าเรียนได้ตามเวลาที่ กรมการขนส่งทางบกกำหนด