หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง ระยะเวลา 6 ชั่วโมง

สำหรับคุณสมบัติ จป.วิชาชีพ หรือ มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางถนนไม่น้อยกว่า 5 ปี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม 2,000 บาท / ท่าน (รวม VAT 7% )
ตารางการจัดฝึกอบรม

วัน เดือน ปี
จังหวัด
สถานที่
วัน เดือน ปี
จังหวัด /สถานที่
30 มิ.ย. 2566 (เต็ม)
นนทบุรี
ศูนย์ฝึกอบรมเนเชอรัลฯ
30 มิ.ย. 2566 (เต็ม)
ศูนย์ฝึกอบรมเนเชอรัลฯ | นนทบุรี
10 ก.ค. 2566
นนทบุรี
ศูนย์ฝึกอบรมเนเชอรัลฯ
10 ก.ค. 2566
ศูนย์ฝึกอบรมเนเชอรัลฯ | นนทบุรี
16 มิ.ย. 2566
ระยอง
โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น
16 มิ.ย. 2566
โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น | ระยอง
27 ก.ค. 2566
ขอนแก่น
อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ม.ขอนแก่น
27 ก.ค. 2566
อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ม.ขอนแก่น | ขอนแก่น
5 ส.ค. 2566
เชียงใหม่
รร.ดิเอ็มเพรส
5 ส.ค. 2566
รร.ดิเอ็มเพรส | เชียงใหม่
28 ก.ย. 2566
สุราษฎร์ธานี
รร.แก้วสมุย รีสอร์ท
28 ก.ย. 2566
รร.แก้วสมุย รีสอร์ท | สุราษฎร์ธานี

กำหนดการฝึกอบรมเพื่อการรับรองเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง
(Transport Safety Manager:TSM) กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
หลักสูตรสำหรับผู้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพหรือ
ผู้มีประสบการณ์การทำงานที่ไม่น้อยกว่า 5 ปี (ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง)
ณ ศูนย์ฝึกอบรมเนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จ.นนทบุรี

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนและชี้แจงรายละเอียดการอบรม
08.30 – 11.00 น. 1) ความปลอดภัยในการประกอบการขนส่ง (Safety in Transport Business)
11.00 – 12.00 น. 2) กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบการขนส่ง (Law and Regulations)
13.00 – 14.00 น. 3) การบำรุงรักษารถและตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถ (Vehicle Maintenance and Inspection)
14.00 – 17.00 น. 4) การจัดการพนักงานขับรถ (Driver Management)

หมายเหตุ  
พักเที่ยง       เวลา 12.00 -13.00 น.
พักเบรกเช้า   เวลา 10.30 -10.45
พักเบรกบ่าย  เวลา 15.00 -15.15 น.