ข้อมูลหลักสูตร
ผู้เข้าร่วมอบรม
G E,EE S,P
G E,EE S,P
G E,EE S,P
G E,EE S,P
ผู้ประสานงาน
ชื่อ และ ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ
สำนักงาน
สาขาที่

เอกสารสำหรับยื่นในการอบรมเพื่อขอมีบัตร TESCO SAFETY PASSPORT

  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (บริษัทฯ บริการถ่ายให้ในวันอบรม)
  2. สําเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. สําเนาวุฒิการศึกษา
  4. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี)

การแต่งกาย ขอความร่วมมือให้ผ้อบรมสวมใส่ อุปกรณ์ PPE ตามที่เทสโก้โลตัสกำหนดได้แก่ หมวกเซฟตี้ เสื้อสะท้อนแสง และรองเท้าเซฟตี้

การสำรองที่นั่ง กรอกใบสมัครแล้วส่งมาที่ 0 2583 6389 หรือ training@netenergy-tech.com

การตอบรับ บริษัทจะยืนยันหลังจากได้รับการสมัครภายใน 2  วันทำการ หากท่านไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ กรุณาติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบข้อมูล

การชําระเงิน โอนเข้าบัญชีบริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนการฝึกอบรม 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี บจก.เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค 
ธนาคารไทยพาณิชย์สาขา บิ๊กซีแจ้งวัฒนะ 2 เลขที่บัญชี 3762105314
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนแจ้งวัฒนะ 2 เลขที่บัญชี 4702469991
ธนาคารกรุงเทพ สาขา ห้าแยกปากเกร็ด เลขที่บัญชี 2074170842

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาให้บริษัท ตามเบอร์แฟกซ์หรืออีเมล์ที่ระบุข้างต้น

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการฝึกอบรม หากมีความจําเป็น สามารถเปลี่ยนรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมได้